Gratis retshjælp

Ring 33 30 89 90 mellem kl. 09.00 – 15.00 på hverdage, og spørg efter Troels Kock Nielsen, eller send en mail til troels@kocknielsen.dk , hvis du ønsker rådgivning. En indledende samtale er altid gratis. Du er også velkommen til at ringe og aftale et uforpligtende møde på vores kontor.

Advokatfirma

Er til for at hjælpe dig

 Få klare svar her
 

Forældremyndighed

Hvem har forældremyndigheden?

Udgangspunktet i Forældreansvarsloven er at forældremyndigheden er fælles.

Ægteskab

Hvis I var gift ved barnets fødsel er der fælles forældremyndighed. Kun i tilfælde af I er separerede ved barnets fødsel, gælder dette ikke, medmindre faderen dømmes til faderskab, eller afgiver en faderskabserklæring. Forældrene kan også vælge at afgive en omsorgs- og ansvarserklæring, hvorefter der er fælles forældremyndighed. Har forældrene været gift indenfor de seneste 10 måneder, men er skilt ved barnets fødsel, er der fælles forældremyndighed.

Ugifte samlevende

Hvis I har haft fælles folkeregisteradresse de seneste 10 måneder før fødslen, og har underskrevet en omsorgs- og ansvarserklæring, har I fælles forældremyndighed.

Andre

I alle andre tilfælde har moderen den fulde forældremyndighed. Ønsker faderen del i forældremyndigheden, kan han anmode Statsforvaltningen om at få del i forældremyndigheden. Ønsker moderen ikke at give faderen del i forældremyndigheden, sender Statsforvaltningen sagen i Retten, jf. nedenfor.

Ophævelse af den fælles forældremyndighed

Forældrene kan aftale ophævelse af fælles forældremyndighed, og overførsel fra den ene forælder til den anden forælder.

Hvis forældrene ikke er enige om ophævelse af den fælles forældremyndighed, skal den forælder, der ønsker den fulde forældremyndighed, anmode Statsforvaltningen om et møde.

Statsforvaltningen indkalder herefter forældrene til et møde. Opnås der ikke enighed på mødet, og forælderen fastholder sit ønske om fuld forældremyndighed, sender Statsforvaltningen sagen videre til Retten, der herefter skal træffe afgørelse i sagen.

Retten berammer herefter et retsmøde, og anmoder forældrene om at udfærdige hver et processkrift, hvor parterne hver især redegør for sagen.

Er barnet typisk omkring 7 år – afhængig af modenhed – kan barnet indkaldes til en børnesamtale. Børnesamtalen finder sted på et andet tidspunkt end retsmødet med forældrene, og dommer og en børnesagkyndig psykolog taler med barnet om dets syn på forældremyndigheden. Barnet kan frit vælge om det vil udtale sig eller ej.

Retten træffer herefter en afgørelse om forældremyndigheden.

Sagsomkostninger

Hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, kan du få beskikket en advokat og betalt dine sagsomkostninger i retssagen.

Hvis du ønsker bistand i Statsforvaltningen, forud for Rettens behandling af forældremyndighedssagen, er det for egen regning, da der ikke ydes offentlig retshjælp. I givet fald laver vi en forudgående aftale om vores honorar for deltagelse i mødet.

Kontakt os

Hvis du har et spørgsmål, så send os en besked, og vi kontakter dig hurtigst muligt.


Bopælsforælder

Hvad indebærer bopælsforælder?

Udover at man som forældre kan være uenige om forældremyndighed, kan der også opstå uenighed om, hvor barnet skal have sin base; sin bopæl.

Hvis du vil være bopælsforælder, og ikke har del i forældremyndigheden, er det således nødvendigt at få del i forældremyndigheden for herefter at blive bopælsforælder.

Bopælsforælderen varetager de daglige omsorgsopgaver over for barnet og træffer beslutninger om barnets dagligdag, herunder kost, fritidsaktiviteter, institutionsvalg m.m.

Bopælsforælderen har således en afgørende indflydelse på beslutninger i barnets liv, og kun de helt overordnede beslutninger skal træffes i samråd med den anden forælder.

Som bopælsforælder vil du som minimum have barnet boende halvdelen af tiden, da samværsforælderen maksimalt kan opnå en 7/7 ordning.

Såfremt du som bopælsforælder vælger at flytte, skal den anden forælder minimum orienteres 6 uger før flytningen.

Bopælsforælderen har således den helt centrale placering i barnets liv, oppebærer typisk de offentlige ydelser og børnebidrag, hvis der er basis for dette.

Ring og hør om dine muligheder i din bopælssag.

Afgørelse af uenighed om bopæl starter ved Statsforvaltningen, men Statsforvaltningen kan ikke træffe afgørelse, hvis forældrene ikke opnår enighed ved vejledningsmødet. I givet fald sender Statsforvaltningen sagen videre til den lokale ret, hvor barnet har bopæl.

Sagsomkostninger ved retssagsbehandling

Hvis du har en retshjælpsforsikring, kan der her være mulighed for at få dækket dine udgifter til advokat i forbindelse med retssagen.

Hvis du ikke har en retshjælpsforsikring, men opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, kan du få beskikket en advokat og få betalt dine sagsomkostninger i retssagen.

Møder i Statsforvaltningen, forud for rettens behandling af bopælssagen, er for egen regning, da der ikke ydes offentlig retshjælp. Hvis du ønsker vores bistand, laver vi en forudgående aftale om vores honorar.

Kontakt os

Hvis du har et spørgsmål, så send os en besked, og vi kontakter dig hurtigst muligt.


Samværsforælder

Hvad indebærer samværsforælder?

Samværsforælderen er den forælder, der ikke er bopælsforælder.
Du kan dog som samværsforælder have barnet boende lige så meget som bopælsforælderen, hvis der er aftalt en såkaldt 7/7 ordning.

Det er forældreansvarslovens klare udgangspunkt, at barnet har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke har bopæl hos. Der skal meget vægtige grunde til at dette afslås. Omvendt kan man naturligvis ikke tvinge en forælder til at have samvær med sit barn.

Samvær kan være alt fra én gang om ugen i 1-2 timer til en 7/7-ordning, hvor barnet bor lige meget hos hver af forældrene.

Hvis barn og samværsforælder ikke kender hinanden særlig godt, og barnet er meget lille, vil samværet oftest være optrappende, startende med at samværsforælderen besøger barnet hos bopælsforælderen i 1-2 timer en gang om ugen, hvorefter det optrappes i takt med barnet bliver ældre og mere tryg ved samværsforælderen.

Forældrene kan dog frit aftale samværet, men hvis der opstår uenighed, og Statsforvaltningen involveres og skal træffe afgørelse, vil man vurdere samværet ud fra barn/forælder-relationen, barnets alder, samværsforælderens forhold, forældrenes evne til at samarbejde, afstand mellem forældrenes bopæle, især hvis der skal aftales en 7/7-ordning.

Hvis barnet har en vis alder, typisk 7 år og opefter, vil barnet, alt afhængig af modenhed, kunne inddrages, da barnets perspektiv er vigtigt.

I tilfælde, hvor der kan være tvivl om samværsforælderens forældreevne, kan det komme på tale med et antal overvågede samvær, før der tages stilling til ikke-overvåget samvær.

Kan forældrene ikke blive enige om samværet, træffer Statsforvaltningen afgørelse i form af en resolution, hvor omfanget af samværet fastsættes. Ofte sker det først, efter at Statsforvaltningen har indhentet udtalelser fra skole og institution.

Det vil ofte være en fordel at have en advokat med ved sin side ved møder i statsforvaltningen. Herved opnår man mulighed for rådgivning under mødet, samt professionel bistand, der kan tale sin sag under mødet.

Advokatbistand i samværssager er for egen regning, men ring til os og få en uforpligtende snak om din samværssag. Hvis du ønsker vores bistand, laver vi en forudgående aftale om vores honorar.

Kontakt os

Hvis du har et spørgsmål, så send os en besked, og vi kontakter dig hurtigst muligt.


Resultater

Opnåede udvalgte resultater

Østre Landsrets dom af 25. september 2015, stadfæstelse af Københavns Byrets dom af 13. maj 2015 – far fik medhold i fortsat fælles forældremyndighed, og at børnenes bopæl skulle forblive hos ham

Vi repræsenterede far i en ankesag vedrørende forældremyndighed og bopæl over parternes to fællesbørn.
Far fik ved Københavns Byrets dom af 13. maj 2015 bopælsretten vedrørende de to børn.
Mor ankede dommen til landsretten med primær påstand om fuld forældremyndighed samt subsidiær påstand om fortsat fælles forældremyndighed og overførsel af bopælsretten.
Østre Landsret stadfæstede byrettens dom af samme grunde, som anført af byretten, jfr. nærmere nedenfor.

Østre Landsrets dom af 20. august 2015, stadfæstelse af Retten på Frederiksbergs dom af 22. maj 2015 – far fik medhold i fortsat fælles forældremyndighed, og at bopælen blev overført til far

Vi repræsenterede far i en forældremyndigheds- og bopælssag, hvor far som sagsøger ønskede den fælles forældremyndighed opretholdt, og at bopælen vedrørende de to sønner på henholdsvis 9 og 11 år overflyttet til sig.
Mor ønskede fuld forældremyndighed.
Der blev i forbindelse med sagen indhentet en børnesagkyndig rapport, udtalelser fra drengenes skole, oplysninger fra PPR m.m. Retten var ikke af den opfattelse, at der var tilstrækkelige sikre holdepunkter for, at parterne ikke fortsat ville kunne samarbejde om drengene til deres bedste og begrundede dette med, at der havde været et godt samarbejde, indtil mors flytning og dermed ønske om skoleskift i forhold til drengene.
For bedst at sikre drengenes fortsatte stabile udvikling og skolegang fandt retten, at bopælen skulle overflyttes til far, således at de kunne forblive i samme skole og lokalområde.
Mor ankede dommen til Østre Landsret med påstand om ophævelse af den fælles forældremyndighed og overflytning af drengenes bopæl til sig.
Landsretten stadfæstede byrettens dom på samme grundlag som byretten.

Københavns Byrets dom af 6. juli 2015 – far fik medhold i påstand om fortsat fælles forældremyndighed

Vi repræsenterede far i en forældremyndighedssag vedrørende en datter på 3 år.
Mor anlagde sagen med påstand om fuld forældremyndighed.
Retten mente ikke, at far er uegnet til at deltage i væsentlige beslutninger i datterens liv, og ej heller at hans deltagelse vil være til hinder for rettidige vigtige beslutninger.
Retten lagde endvidere vægt på, at far løbende har haft samvær med datteren og efter bedste evne har forsøgt at deltage i datterens liv, også under datterens anbringelse i netværkspleje.
Det blev i den forbindelse bemærket, at mor ikke havde ønsket at indgå en aftale om frivillig samværsordning, på trods af kommunens opfordring hertil.
Far fik således medhold i, at den fælles forældremyndighed skulle opretholdes.

Københavns Byret, dom af 13. maj 2015 – bopælen blev overført til far

Vi repræsenterede far i en bopælssag vedrørende to børn på henholdsvis 4 og 5 år, som havde bopæl hos mor.
Far ønskede bopælen overført til sig for bl.a. at sikre børnene mere struktur i hverdagen.
Der blev udarbejdet erklæring af børnesagkyndig psykolog, som vurderede, at bopæl hos far ville sikre børnene en befordrende struktur præget af kærlig opmærksomhed og indsigtsfuld støtte til videre psykisk sundhed og udvikling.
Modsvarende blev det vurderet, at fortsat bopæl hos mor ikke i samme grad ville sikre den løbende følelsesmæssige næring og fremmende hverdagsstruktur, som særligt et af børnene havde udtalt behov for.
Far vandt sagen, og bopælen blev overført til far.

Københavns Byret, dom af 24. marts 2015 – den fælles forældremyndighed blev opretholdt

Vi repræsenterede far i en forældremyndighedssag anlagt af mor.
Mor ønskede den fælles forældremyndighed over parternes næsten 2-årige søn ophævet og at få tillagt den fulde forældremyndighed. Far fik medhold i, at den fælles forældremyndighed ikke skulle ophæves.

Retten på Frederiksberg, dom af 30. januar 2015 – bopælen forblev hos far

Vi repræsenterede far i en bopælssag anlagt af mor, da mor ønskede bopælsretten over søn på 8 år. Der var fælles forældremyndighed, og sønnen havde boet hos far, siden han var 1 år. Der havde været fast samvær med mor. Far vandt sagen og bopælen forblev hos ham.

Forlig af 29. januar 2015, Københavns Byret – bopælen forblev hos mor

Vi repræsenterede mor i en bopælssag. Der var fælles forældremyndighed over datter på 11 år, og bopælen var hos mor. Far anlagde sag om, at bopælen skulle overføres til ham.
Sagen blev hovedforhandlet med beslutning om, at der efterfølgende skulle afholdes en børnesamtale, hvorefter sagen skulle optages til dom. Far hævede retssagen umiddelbart inden børnesamtalen, således at bopælen forblev hos mor.

Retten i Glostrup, dom af 26. januar 2015 – mors fulde forældremyndighed og bopælen blev opretholdt

Vi repræsenterede mor i en sag anlagt af far. Mor havde fuld forældremyndighed og bopæl vedrørende søn på 5 år. Mor og far havde ophævet samlivet, inden mor blev gravid. Far ønskede del i forældremyndigheden, og at sønnen skulle have bopæl hos ham. Mor vandt sagen, og den fulde forældremyndighed og bopælen forblev hos hende.

Retten i Hillerød, dom af 24. november 2014 – far fik del i forældremyndigheden

Vi repræsenterede far i en sag, hvor far ønskede del i forældremyndigheden over søn på 1½ år. Mor og far havde kun kendt hinanden meget kort, inden at mor blev gravid og ophævede forholdet efter et par måneder, men forblev i kontakt. Far vandt og fik fælles forældremyndighed med mor. Mor ankede ikke dommen.

Retten i Glostrup, dom af 19. juni 2014 – den fælles forældremyndighed blev ophævet og overført til mor tillige med bopæl.

Vi repræsenterede mor i en forældremyndigheds- og bopælsag vedrørende en datter på 12 år. Både mor og far ønskede den fælles forældremyndighed ophævet og overført til sig tillige med bopælsretten.
Mor fik medhold og fik fuld forældremyndighed og bopæl over datteren. Dommen blev ikke anket af far.

Østre landsrets dom af 28. maj 2014 – ophævelse af fælles forældremyndighed pga. fars forhold

Vi repræsenterede mor i en ankesag. Mor havde anlagt sagen ved byretten, da hun ønskede fælles forældremyndighed over søn på 2 år ophævet pga. fars forhold. Byretten gav mor fuld forældremyndighed.

Far ankede dommen til Østre Landsret, som stadfæstede Retten i Næstveds dom fra januar 2014, således at den fælles forældremyndighed blev ophævet.

Retten i Glostrup, dom af 15. maj 2014 – den fælles forældremyndighed blev opretholdt

Vi repræsenterede far i en sag anlagt af mor. Mor ønskede den fælles forældremyndighed vedrørende søn på 3 år ophævet. Far fik medhold i, at den fælles forældremyndighed ikke skulle ophæves. Mor ankede ikke dommen.

Retten i Helsingør, dom af 15. maj 2014 – ophævelse af fælles forældremyndighed pga. fars forhold

Vi repræsenterede mor i en sag, hvor mor ønskede den fælles forældremyndighed over søn på 4 år ophævet pga. fars forhold. Mor fik medhold ved retten og dermed fuld forældremyndighed. Dommen blev ikke anket.

Retten i Roskilde, dom af 17. februar 2014 – ophævelse af fælles forældremyndighed pga. fars forhold

Vi repræsenterede mor i en sag, hvor hun ønskede den fælles forældremyndighed over datter på 10 måneder ophævet pga. fars forhold. Mor fik medhold ved retten og dermed fuld forældremyndighed. Far ankede ikke dommen.

Østre Landsrets dom af 17. januar 2014 – far fik del i forældremyndigheden

Vi repræsenterede far, både i byretten og i landsretten. Mor og far havde inden fødslen boet kortvarigt sammen og havde også ophævet forholdet inden fødslen.

Far ønskede del i forældremyndigheden vedrørende søn på 1 år og fik medhold ved Retten på Frederiksbergs dom af 8. oktober 2013. Mor ankede dommen til Østre Landsret, som dog stadfæstede byrettens dom, således at far fik fælles forældremyndighed med mor.

Københavns byret, dom af 7. oktober 2013 – den fælles forældremyndighed blev opretholdt.

Vi repræsenterede far i en sag anlagt af mor, der ønskede den fælles forældremyndighed over søn på 1 år ophævet. Far fik medhold i at skulle have fælles forældremyndighed med mor. Mor ankede ikke dommen.

Retten på Frederiksberg, dom af 13. april 2013 – den fælles forældremyndighed blev opretholdt.

Vi repræsenterede far i en sag anlagt af mor, der ønskede den fælles forældremyndighed over søn på 2 år ophævet. Far fik medhold i, at den fælles forældremyndighed skulle opretholdes. Dommen blev ikke anket af mor.

Profil

Familieret advokat Troels Kock Nielsen

KockNielsen Advokatfirma

Advokat Troels Kock Nielsen fører sager vedrørende forældremyndighed, bopæl og samvær, uden skelen til om det er mor eller far, der repræsenteres.

Troels Kock Nielsen har betydelig erfaring i at føre disse sager, hvilket sikrer dig en optimal behandling af sagen.

Cand. Jur. 1996. Uddannet advokat 1999. Møderet for landsret 2000.

Medlem af Danske Familieadvokater.

Gift med Tine, og vi har to piger i den skolepligtige alder.

Troels Kock Nielsen har indtil december 2014 været en del af Advocare Advokater, som firmaets afdeling i København.